Rename Protocol/FrameworkHii.h to Protocol/HiiFramework.h to follow the naming conven...
[mirror_edk2.git] / IntelFrameworkModulePkg / Library / BaseUefiTianoCustomDecompressLib / BaseUefiTianoCustomDecompressLib.c