SecurityPkg/dsc: remove TrEE.
authorJiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Wed, 14 Mar 2018 13:52:11 +0000 (21:52 +0800)
committerJiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Fri, 16 Mar 2018 06:19:46 +0000 (14:19 +0800)
TrEE is deprecated. We need use Tcg2.

Cc: Chao B Zhang <chao.b.zhang@intel.com>
Contributed-under: TianoCore Contribution Agreement 1.1
Signed-off-by: Jiewen Yao <jiewen.yao@intel.com>
Reviewed-by: Chao B Zhang <chao.b.zhang@intel.com>
SecurityPkg/SecurityPkg.dsc

index ed47fb2fa05b06ae3d8cd19d03603a0e4a19403d..9f1a91e5a9c7dd68b3a895c5f29b9166d1595b38 100644 (file)
   Tpm12CommandLib|SecurityPkg/Library/Tpm12CommandLib/Tpm12CommandLib.inf\r
   Tpm2CommandLib|SecurityPkg/Library/Tpm2CommandLib/Tpm2CommandLib.inf\r
   Tcg2PhysicalPresenceLib|SecurityPkg/Library/DxeTcg2PhysicalPresenceLib/DxeTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
   Tpm12CommandLib|SecurityPkg/Library/Tpm12CommandLib/Tpm12CommandLib.inf\r
   Tpm2CommandLib|SecurityPkg/Library/Tpm2CommandLib/Tpm2CommandLib.inf\r
   Tcg2PhysicalPresenceLib|SecurityPkg/Library/DxeTcg2PhysicalPresenceLib/DxeTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
-  TrEEPhysicalPresenceLib|SecurityPkg/Library/DxeTrEEPhysicalPresenceLib/DxeTrEEPhysicalPresenceLib.inf\r
   TcgPpVendorLib|SecurityPkg/Library/TcgPpVendorLibNull/TcgPpVendorLibNull.inf\r
   Tcg2PpVendorLib|SecurityPkg/Library/Tcg2PpVendorLibNull/Tcg2PpVendorLibNull.inf\r
   TcgPpVendorLib|SecurityPkg/Library/TcgPpVendorLibNull/TcgPpVendorLibNull.inf\r
   Tcg2PpVendorLib|SecurityPkg/Library/Tcg2PpVendorLibNull/Tcg2PpVendorLibNull.inf\r
-  TrEEPpVendorLib|SecurityPkg/Library/TrEEPpVendorLibNull/TrEEPpVendorLibNull.inf\r
   RngLib|MdePkg/Library/BaseRngLib/BaseRngLib.inf\r
   PciLib|MdePkg/Library/BasePciLibPciExpress/BasePciLibPciExpress.inf\r
   PciSegmentLib|MdePkg/Library/BasePciSegmentLibPci/BasePciSegmentLibPci.inf\r
   RngLib|MdePkg/Library/BaseRngLib/BaseRngLib.inf\r
   PciLib|MdePkg/Library/BasePciLibPciExpress/BasePciLibPciExpress.inf\r
   PciSegmentLib|MdePkg/Library/BasePciSegmentLibPci/BasePciSegmentLibPci.inf\r
   SecurityPkg/Library/DxeTpm2MeasureBootLib/DxeTpm2MeasureBootLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/DxeTcg2PhysicalPresenceLib/DxeTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/PeiTcg2PhysicalPresenceLib/PeiTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/DxeTpm2MeasureBootLib/DxeTpm2MeasureBootLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/DxeTcg2PhysicalPresenceLib/DxeTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/PeiTcg2PhysicalPresenceLib/PeiTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
-  #\r
-  # TrEE - to be deprecated\r
-  #\r
-  SecurityPkg/Library/DxeTrEEPhysicalPresenceLib/DxeTrEEPhysicalPresenceLib.inf\r
 \r
   SecurityPkg/Library/HashLibBaseCryptoRouter/HashLibBaseCryptoRouterDxe.inf\r
   SecurityPkg/Library/HashLibBaseCryptoRouter/HashLibBaseCryptoRouterPei.inf\r
 \r
   SecurityPkg/Library/Tpm2CommandLib/Tpm2CommandLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTcg2/Tpm2DeviceLibTcg2.inf\r
 \r
   SecurityPkg/Library/HashLibBaseCryptoRouter/HashLibBaseCryptoRouterDxe.inf\r
   SecurityPkg/Library/HashLibBaseCryptoRouter/HashLibBaseCryptoRouterPei.inf\r
 \r
   SecurityPkg/Library/Tpm2CommandLib/Tpm2CommandLib.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTcg2/Tpm2DeviceLibTcg2.inf\r
-  #\r
-  # TrEE - to be deprecated\r
-  #\r
-  SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTrEE/Tpm2DeviceLibTrEE.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2DeviceLibDTpm.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2InstanceLibDTpm.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibRouter/Tpm2DeviceLibRouterDxe.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2DeviceLibDTpm.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2InstanceLibDTpm.inf\r
   SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibRouter/Tpm2DeviceLibRouterDxe.inf\r
       Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTcg2/Tpm2DeviceLibTcg2.inf\r
   }\r
 \r
       Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTcg2/Tpm2DeviceLibTcg2.inf\r
   }\r
 \r
-  #\r
-  # TrEE - to be deprecated\r
-  #\r
-  SecurityPkg/Tcg/TrEEConfig/TrEEConfigPei.inf {\r
-    <LibraryClasses>\r
-      Tpm12DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm12DeviceLibDTpm/Tpm12DeviceLibDTpm.inf\r
-      Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2DeviceLibDTpm.inf\r
-  }\r
-  SecurityPkg/Tcg/TrEEPei/TrEEPei.inf {\r
-    <LibraryClasses>\r
-      Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibRouter/Tpm2DeviceLibRouterPei.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2InstanceLibDTpm.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/HashInstanceLibSha1/HashInstanceLibSha1.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/HashInstanceLibSha256/HashInstanceLibSha256.inf\r
-  }\r
-\r
-  SecurityPkg/Tcg/TrEEDxe/TrEEDxe.inf {\r
-    <LibraryClasses>\r
-      Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibRouter/Tpm2DeviceLibRouterDxe.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibDTpm/Tpm2InstanceLibDTpm.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/HashInstanceLibSha1/HashInstanceLibSha1.inf\r
-      NULL|SecurityPkg/Library/HashInstanceLibSha256/HashInstanceLibSha256.inf\r
-      PcdLib|MdePkg/Library/DxePcdLib/DxePcdLib.inf\r
-  }\r
-  SecurityPkg/Tcg/TrEEConfig/TrEEConfigDxe.inf {\r
-    <LibraryClasses>\r
-      Tpm2DeviceLib|SecurityPkg/Library/Tpm2DeviceLibTrEE/Tpm2DeviceLibTrEE.inf\r
-  }\r
-\r
   #\r
   # Hash2\r
   #\r
   #\r
   # Hash2\r
   #\r
   SecurityPkg/Tcg/TcgSmm/TcgSmm.inf\r
   SecurityPkg/Tcg/Tcg2Smm/Tcg2Smm.inf\r
   SecurityPkg/Library/SmmTcg2PhysicalPresenceLib/SmmTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
   SecurityPkg/Tcg/TcgSmm/TcgSmm.inf\r
   SecurityPkg/Tcg/Tcg2Smm/Tcg2Smm.inf\r
   SecurityPkg/Library/SmmTcg2PhysicalPresenceLib/SmmTcg2PhysicalPresenceLib.inf\r
-  #\r
-  # TrEE - to be deprecated\r
-  #\r
-  SecurityPkg/Tcg/TrEESmm/TrEESmm.inf\r
+\r
   #\r
   # Random Number Generator\r
   #\r
   #\r
   # Random Number Generator\r
   #\r