Fixed the FfsAlignment issue
[mirror_edk2.git] / EdkModulePkg / Core / DxeIplPeim / Ipf /
2006-06-08 qhuang8 1. Rename PeiCoreLib to PeiServicesLib and rename...
2006-04-21 bbahnsenInitial import.