clean up MSA/SPD files.
[mirror_edk2.git] / EdkNt32Pkg / Library / EdkNt32PeiPeCoffGetEntryPointLib / PeCoffGetEntryPoint.c
2007-01-31 xgu31. PEI core needs to check image machine type
2006-06-08 qhuang8 1. Rename PeiCoreLib to PeiServicesLib and rename...
2006-04-21 bbahnsenInitial import.