1. Rename PeiCoreLib to PeiServicesLib and rename all the interfaces from PeiCoreXXX...
[mirror_edk2.git] / EdkNt32Pkg / Pei / BootMode / BootMode.mbd
2006-06-08 qhuang8 1. Rename PeiCoreLib to PeiServicesLib and rename...
2006-04-21 bbahnsenInitial import.