OptionRomPkg/AtapiPassThruDxe: rebase to ARRAY_SIZE()