Rename EFI_PEI_PCI_CFG_PPI_IO to EFI_PEI_PCI_CFG2_PPI_IO to avoid collision with...