MdePkg, MdeModulePkg: Remove EFI_NOT_FOUND from I2C IO protocol