EmbeddedPkg/CoherentDmaLib: Add missing checks to DmaMap