ShellPkg/ShellLib: Fix a bug in InternalShellIsHexOrDecimalNumber