1. PEI core needs to check image machine type
[mirror_edk2.git] / EdkNt32Pkg / Pei / BootMode / BootMode.dxs
2006-04-21 bbahnsenInitial import.