1. Rename PeiCoreLib to PeiServicesLib and rename all the interfaces from PeiCoreXXX...
[mirror_edk2.git] / EdkNt32Pkg / Pei / BootMode / build.xml
2006-04-21 bbahnsenInitial import.