IntelFsp2WrapperPkg: Update gFspWrapperTokenSpaceGuid to gIntelFsp2WrapperTokenSpaceGuid.
[mirror_edk2.git] / IntelFsp2Pkg /
2016-05-20 Jiewen YaoIntelFsp2Pkg/FspApi.h: Add comment for structure defini...
2016-05-13 Jiewen YaoAdd IntelFsp2Pkg and IntelFsp2WrapperPkg.