MdePkg/Library/BaseSynchronizationLib: Enable VS2017/ARM64 builds